ವಿಪರ್ಯಾಸ !

ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬಂದ ನಿಲುವು
ಕಂಡಾಗ ಮನದ ಖುಷಿ ಹೂಂಕರಿಸಿತು !
ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬಂದವನು
ಲಾಯದ ಕಾವಲಾಳು !
ಮುದುಡಿತು ಯಾಕೆ ಮುಖ ?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s